Get Adobe Flash player
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Tài khoản

Tài khoản  
 

Thư viện video

Thư viện Âm nhạc

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá như thế nào về Website này?
Giai cấp công nhân trong thời đại Hồ Chí Minh
Người đăng: Nguyễn Thị Thu Hiền .Ngày đăng: 18/01/2013 .Lượt xem: 1632 lượt.

                                                                                                             Ths  Đặng Văn Chương

                                                                                                              Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam

Theo Hồ Chí Minh, những nhân tố chủ yếu đảm bảo cho giai cấp công nhân Việt Nam giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt Nam là: Giai cấp công nhân Việt Nam có những đặc tính mà các giai cấp, tầng lớp xã hội khác không thể có. Đó là tính cách mạng kiên quyết, triệt để, tính tập thể tổ chức và kỹ luật cao. Có lý luận cách mạng và khoa học là chủ nghĩa Mác-Lênin dẫn dắt, Hồ Chí Minh viết: “Tư tưởng của giai cấp công nhân là tư tưởng lãnh đạo”. Kế thừa kinh nghiệm và được sự giúp đỡ của phong trào vô sản quốc tế.

Hồ Chí Minh nhấn mạnh “chỉ có giai cấp công nhân là dũng cảm nhất, luôn luôn gan góc đương đầu với bọn đế quốc thực dân. Với lý luận cách mạng tiền phong và kinh nghiệm của phong trào vô sản quốc tế, giai cấp công nhân đã tỏ ra là người lãnh đạo xứng đáng nhất và tin cậy nhất của nhân dân Việt Nam: Khẳng định vai trò lãnh đạo cách mạng nước ta thuộc về giai cấp công nhân Việt Nam.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, giai cấp công nhân lãnh đạo cách mạng và sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam không mâu thuẫn mà có mối liên hệ khắng khít với nhau. Hồ Chí Minh nhiều lần chỉ rõ giai cấp công nhân và chính đảng của nó. Năm 1959, Hồ Chí Minh viết “Năm 1930, Đảng Cộng sản Đông Dương, chính đảng của giai cấp công nhân được thành lập… cách mạng Việt Nam từ đó được giai cấp công nhân và chính đảng của nó thống nhất lãnh đạo, đã phát triển nhanh chóng và vững chắc” với Hồ Chí Minh sự lãnh đạo của giai cấp công nhân và của Đảng đối với cách mạng Việt Nam là không thể tách rời đến mức giai cấp công nhân và Đảng có thể đổi chỗ cho nhau. Câu trích dẫn trên, Hồ Chí Minh đặt giai cấp công nhân trước Đảng. Trong một số trường hợp khác Hồ Chí Minh đặt Đảng trước giai cấp công nhân. Năm 1953, Hồ Chí Minh viết: “dưới sự lãnh đạo của Đảng và giai cấp công nhân, nhân dân đánh đổ đế quốc phong kiến”. Điều cần rút ra là với Hồ Chí Minh khi nói về vai trò lãnh đạo cách mạng Việt Nam, người luôn nhất quán đó là giai cấp công nhân và Đảng. Rất nhiều lần Hồ Chí Minh khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam, Đảng ta, Đảng của chúng ta là Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam. Tư tưởng này không chỉ thể hiện trong những văn kiện thông qua tại hội nghị thành lập Đảng, tháng 2-1930 trong cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân mà cả thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Tuy vậy, trong một số trường hợp khi trả lời câu hỏi về Đảng, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “trong giai đoạn này quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động và toàn thể dân tộc là một. Chính vì vậy, Đảng Lao động Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cho nên nó phải là Đảng của cả dân tộc Việt Nam”.

            Hơn thế nữa, Hồ Chí Minh có lúc còn nói Đảng ta là Đảng của toàn dân trong tác phẩm thường thức chính trị viết 1953, Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng ta có chục vạn đảng viên ở các cấp chính quyền, ở trong bộ đội, ở các xí nghiệp, các trường học, các nông thôn, Đảng đều liên hệ chặt chẽ với quần chúng như chân tay ruột thịt. Ở Trung ương thì có những đồng chí nhiều kinh nghịêm, giàu quyết tâm, một lòng phục vụ giai cấp và nhân dân. Vì vậy Đảng của giai cấp công nhân lao động mà cũng là Đảng của toàn dân”.

Khi Hồ Chí Minh nói Đảng của dân tộc, của toàn dân. Người muốn nhấn mạnh hai ý: Đảng tiêu biểu, đại diện cho lợi ích của cả dân tộc, của toàn dân; đảng viên của Đảng không chỉ xuất thân từ giai cấp công nhân mà từ tất cả các giai cấp, tầng lớp khác trong dân tộc và toàn dân, Đảng gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với toàn dân. Năm 1957, Hồ Chí Minh nói: “Đảng là tổ chức tiền phong của giai cấp công nhân đồng thời cũng là đội tiên phong của dân tộc”. Theo Hồ Chí Minh, những người làm nghề thủ công, làm thuê ở các cửa hàng cũng có thể gọi họ là công nhân. Tuy vậy, lực lượng chủ chốt của giai cấp công nhân là những người làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ. Hồ Chí Minh nhấn mạnh: “nhưng chỉ công nhân công nghệ là đại biểu cho các đặc tính của giai cấp công nhân”. Từ những năm 20 của thế kỷ trước, Hồ Chí Minh đã nói tới công nghệ. Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Người nhiều lần đề cập tới công nghệ. Với Hồ Chí Minh, sự phát triển của công nghệ gắn liền với sự lớn mạnh của giai cấp công nhân. Năm 1953, Hồ Chí Minh đề cập: “Mai sau công nghệ của ta ngày càng phát triển thì số công nhân ngày càng tăng thêm”. Khi miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh tiếp tục đề cao công nghệ. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, công nghệ không chỉ giữ vai trò lãnh đạo, cải tạo nền kinh tế quốc dân mà còn là nhân tố bảo đảm địa vị độc lập tự chủ của đất nước, Hồ Chí Minh khẳng định: “không xây dựng công nghệ thì không giữ được địa vị độc lập của nước mình”. Với Hồ Chí Minh, công nghệ gắn liền với tiên tiến, với hiện đại, với công nghiệp nặng. Chính vì vậy, công nhân trong những lĩnh vực ấy mới đại biểu cho những đặc tính của giai cấp công nhân hiện đại, với công nghiệp nặng. Để có đội ngũ công nhân công nghệ phải công nghiệp hoá đất nước. Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, công nghiệp hoá gắn bó với công nghiệp nặng, với việc xây dựng kinh tế độc lập tự chủ và xây dựng giai cấp công nhân hiện đại. Vì vậy, trong công nghiệp hoá, Hồ Chí Minh nhấn mạnh công nghiệp nặng “để xây dựng thắng lợi chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải quyết tâm phát triển công nghiệp nặng: trong một số trường hợp, Hồ Chí Minh đặt công nghiệp nặng bên cạnh công nghiệp hoá như là sự đồng nhất hai khái niệm. Năm 1960 Hồ Chí Minh nói: “Muốn biến đổi đời sống sung sướng mãi mãi phải công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, phải xây dựng công nghiệp nặng”. Hồ Chí Minh đặt vấn đề “giai cấp công nhân, là giai cấp lãnh đạo, phải làm thế nào để xứng đáng để người ta tin cậy”.

 Hồ Chí Minh không bao giờ rơi vào chủ nghĩa thành phần, nhưng để tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Người rất coi trọng việc kết nạp vào Đảng những người là công nhân, Hồ Chí Minh viết “Đảng cần phải phát triển và củng cố. Cần phải phát triển nhiều thành phần công nhân”. phải rèn luyện, nêu cao lập trường giai cấp công nhân, Hồ Chí Minh không chỉ đòi hỏi giai cấp công nhân mà cả những người cộng sản phải đứng vững, đứng hẳn trên lập trường của giai cấp công nhân “không đứng chân trong, chân ngoài”.

Khi đã làm chủ đất nước, làm chủ xí nghiệp công nhân phải xứng đáng là người chủ, Hồ Chí Minh phê phán những biểu hiện tuỳ tiện, kỹ luật lao động lỏng lẻo trong công nhân như đang làm việc thì bỏ đi ngủ. Hồ Chí Minh cho rằng, không một nước nào như Việt Nam có tới 15% công nhân vắng mặt trong giờ làm việc. Những phác thảo bước đầu nêu trên cho thấy tư tưởng Hồ Chí Minh về giai cấp công nhân Việt Nam mang tính hệ thống, toàn diện, sâu sắc có ý nghĩa thời sự, cập nhật.

       Hiện nay đội ngủ giai cấp công nhân Việt Nam tiếp thu nhanh và làm chủ khoa học công nghệ cao, hiện đại, đã và đang lao động miệt mài ngày đêm làm ra những sản phẩm, công trình tiên tiến, hiện đại cho đất nước và tỉnh nhà. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận công nhân ý thức kỹ luật lao động còn hạn chế, tùy tiện trong lao động và nghĩ ngơi. Chính vì vậy, để đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đòi hỏi Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo và đào tạo lại nghề cho công nhân cho phù hợp với tình hình hiện nay, bên cạch đó trách nhiệm của Công đoàn các cấp trong tỉnh rất lớn góp phần vào xây dựng giai cấp công nhân ngày càng vững mạnh ./.

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc học hỏi quần chúng
THEO CON ĐƯỜNG CỦA BÁC ĐÃ CHỌN
QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỀ CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN
BÁC HỒ VỚI CÔNG ĐOÀN
TƯ TƯỞNG CỦA BÁC HỒ TRONG HIẾN PHÁP
Những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 
Liên kết website

Lượt truy cập

Tổng số lượt truy cập